Lịch sử - Việt Sử Tiêu Án

Xét theo thiên Vũ Cống, nước Việt ở về phía nam đất Dương Châu. Theo sách
Thiên Quan, từ sao Đẩu mười một độ qua sao Khiên Ngưu đến sao Chức Nữ bảy độ là
tinh kỷ. Kể về sao thì ở về ngôi sửu, cùng một phận dã tinh truyện với nước Ngô. Cõi
nam là Việt môn, có rất nhiều nước như Âu Việt, Mân Việt, Lạc Việt, cho nên gọi là Bách
Việt. Bởi vì miền này ở phía nam Dương Châu, nên lại gọi là Nam Việt. Vùng đất từ núi
Ngũ Lĩnh xuống phía nam thuộc về Nam Việt. An Nam là miền đất ở phía nam nước Việt
nay là quốc hiệu thường gọi.
Download xem toàn bộ

0 nhận xét: (+add yours?)