Giáo trình ASP cơ bản

ASP (Active Server Pages) là một môi trường lập trình cung cấp cho việc kết
hợp HTML, ngôn ngữ kịch bản (Scripting) như VBScript, Javacript, và các thành
phần được viết trong các ngôn ngữ nhằm tạo ra một ứng dụng Internet mạnh mẽ
và hoàn chỉnh.
Download Ebook

0 nhận xét: (+add yours?)