Tài liệu CSDL phân tán

Một CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về một hệ thống, nhưng được trải trên các vị trí khác nhau trên hệ thống mạng máy tính....
Để hiểu sau hơn nó như thế nào thì các bạn nên tham khảo ebook này
Download ebook

0 nhận xét: (+add yours?)