Xử lý tín hiệu số.

X lý tín hieu sô (Digital Signal Processing - DSP) hay tong quát hơn, x lý tín hieu r3i
r4c theo th3i gian (Discrete-Time Signal Processing - DSP) là mot môn cơ s không the
thiêu ñưc cho nhiêu ngành khoa hc, ky thuat như: ñien, ñien t, t ñong hóa, vien thông,
tin hc, vat lý,... Tín hieu liên t*c theo th,i gian (tín hieu tương t) cũng ñưc x lý mot
cách hieu qu3 theo qui trình: biên ñoi tín hieu tương t thành tín hieu sô (biên ñoi A/D), x
lý tín hieu sô (lc, biên ñoi, tách lây thông tin, nén, lưu tr, truyên,...) và sau ñó, nêu cân,
ph*c hôi lBi thành tín hieu tương t (biên ñoi D/A) ñe ph*c v* cho các m*c ñích c* the. Các
he thông x lý tín hieu sô, he thông r,i rBc, có the là phân cDng (mBch ñien) hay phân mêm
(chương trình máy tính) hay kêt hp c3 hai.
Download ebook

0 nhận xét: (+add yours?)